در زمان سلطنت ملکه ویکتوریا وطبق آداب ورسوم آن دوران، زنان از لباسهای چند لایه‌ای سنگین استفاده می کردند و زیر آن لباسها گن میپوشیدند.

پوشیدن این لباس ها گاهی چنان مشکل می نمود ،که تنفس برای آنها مشکل وگاهی باعث بیهوشی آنها می شد .پر واضح است که در این دوران مبلمان راحت چقدر خوشایند بود.

مبلمان آن دوران با وجودیکه برای زنان مناسب نبود اما طر فداران بسیاری داشت با وجودی که شاید این مد در امروزه باعث خنده شود ولی درآن دوران رایج بود .

مبلمان یک رکن اصلی دکوراسیون خانه است که با طراحی های گذشته ونوآوری های زمان حال کامل گشت. در اوایل قرن ۲۰ مبل های سبک میسیون با زاویه های ۹۰ درجه خوش نما می نمود.

نقش نگار های سبک نئو گوتیک که در دهه ۱۸۰۰ بازار خوبی داشت ،جای خود را مبل هایی با خطوط زاویه دار داد.