چیدمان آجر به روش رگ چینی

رگ چینی به عبارتی ایجاد طرح و نقش متنوع در سطحی صاف با آجرهای یک رنگ و یک شکل است، در ادامه انواع آجر به روش رک چینی را بررسی میکنیم.

رگ چینی کله به صورت عمودی

رگ چینی خواب نما

از این روش از چینش، آجرها به صورت افقی در کف به کار برده میشود و تمامی سطح آنها دیده می‌شود.

رگ چیینی لاریز

به نوعی چیدمان که در آن ها رج آجرها به صورت پله ای می‌باشد لاریز گفته می‌شود.

رگ چینی کله

در این روش سر با عرض آجر به صورت عمودی یا افقی در نما بکار برده می‌شود.

رگ چینی راسته

در این روش آجرها از پهلو و درازا در نما بکار برده می‌شود.

رگ چینی لابند مرتب

در این روش آجرها یک در میان کله و راسنه به کار برده می‌شوند. در این روش می‌توان با ایجاد بیرون زدگی با استفاده از چند آجر پشت سر هم انوع طرح چیدمان آجر را به روش خلق نمود.

 

انواع چینش آجر نما – قسمت دوم