آجر چینی به روش گل اندازی

در این روش آجرها به شکلی کنار هم قرار میگیرند که طرح های هندسی زیبایی به صورت گل های مختلف هفت رگی، پنج رگی و … بدست می‌آید.

آجر چینی به روش فخر و مدین

آجر چینی به روش فخر و مدین چیدمانیست که دارای حفره و روزنه باشد، این روزها از چیدمان در معماری مدرن بهره میبرند.

آجر چینی به روش معلقی

آجر چینی به روش معلقی در واقع ترکیب آجر با کاشی یا آجر لعاب دار است، که طرح های زیبایی می‌آفریند.

آجر چینی به روش هشت و گیر

در آجر چینی به روش هشت و گیر به صورت برجسته و فرو رفته طرح های متنوعی را شکل میدهندو با ایجاد سایه روش به نما حالتی متنوع و زیبا می‌بخشد.

آجر چینی آبشاری

در این نوع روش آرها در زاویه قایم کنار هم قرار نمی‌گیرند و می‌توانند زاویه های متنوعی داشته باشند و به صورتی منحنی کنار هم قرار بگیرند.

رگ چینی نیم نما

در این روش آجر چینی به صورتی است که بندکشی های رگ عمودی بالا درست در وسط آجرهای رگ پایین قرار میگیرد. معمول ترین روش آجر چینی.

چینش بادبزنی

به روشی که در آن به صورت مربع هایی تقسیم می‌شوند و در هر مربع یک آجر به صورت افقی و یک آجر به صورت عمودی چیده می‌شود، چینش بادبزنی گویند.