تا سلسله ی هجدهم درمصر باستان، صندلی وچهار پایه هایی با پایه های باز از هم و گاها تاشو که لولای آن از برنزدرست میشد، راه باز نکرده بود.

به مرور زمان در جریان زندگی روز مره نیاز به پشتی در مبل حس شد. از این رو  صنعتگران برای درست کردن مبل های با پشتی همت گماردندو برای نشیمن از بالشتک های نرم استفاده کردند. (به این ترتیب شکل اولیه مبل امروزی ساخته شد )

صنعت گران مبل با تراشیدن چوب  شکل حیوانات ومنبت کاری رایج آن زمان مبل های بهتر و زیباتری ساختند . بیشتر این کنده کاری ها روی دسته یا پشتی انجام میشد.

با توجه به مقام ومنصب دارنده مبل این کنده کاری ها متفاوت بود.