یکی از موضوعاتی که باعث تاثیر قابل توجه ای در صنعت مبل داشته است کلیسا و افکار

افراطی دین مسیحیت بوده است. که این تفکرات بر این منوال بود که اگر جای نشیمن ما

راحت باشد و رفاه جسمانی ما را به دنبال داشته باشد روح ما به گرایشات نفسانی نزدیک

شده و به سمت خداوند تمایلی ندارد.

پس سعی بر آن شد که نیمکت های چوبی مدت زمان طولانی در عرصه صنعت مبل

ماندگار باشدو جای خود را به مبل های راحت تر ندهد.

با این وجود باید گفت که مبل های به فرم راحتی  وفنری که انحصارا در اختیار بزرگان کلیسا و اشراف بود ،وجود داشت.