ویژگی‌های بارز این سبک:

استفاده زیاد از رنگ سفید

استفاده از شومینه

آشپزخانه و غذاخوری بزرگ

سبک روستایی

ویژگیهای بارز سبک روستایی

استفاده از تیرهای چوبی در سقف

کفپوش چوبی

پله‌های برجسته و مشخص

شومینه چوبی

استفاده از پوست حیواناتی چون گوسفند، گاو و …