تکینک محبوب دیگر در رنگ آمیزی دیوار خانه، رنگ آمیزی نواری است. البته در این روش از نوارهای زیادی استفاده نمی شود نهایتا دو نوار پهن اما چیزی که این طرح را جالب می کند محو شدن رنگ ها در یکدیگر و ایجاد حسی رویاگونه در نقاشی دیوار است. ایده های خلاقانه در این زمینه بسیار است. با انتخاب رنگ های همسان و شبیه به هم، به شیوه ای بسیار زیبا می توانید رنگ ها را در یکدیگر محو کنید، مانند شکل زیر. خطوط صاف مستقیم بین رنگ های متفاوت نیز یک ایده بسیار جالب در طراحی داخلی است که شکل های زیر به تکنیک های متفاوت را نشان می دهد. در عکس اول خطوط نقاشی شده کاملا مشخص هستند در صورتی که در مدل بالایی این خطوط کاملا محو هستند. تکنیک جالب دیگر رنگ زدن فقط قسمتی از دیوار است. بجای اینکه کل دیوار را رنگ بزنید فقط قسمتی از اتاق را رنگ آمیزی کنید. یک شکل مثلا مستطیلی انتخاب کرده و بعد با کشیدن این رنگ بروی قسمتی از سقف، مدلی شبه سه بعدی در اتاق ایجاد استفاده کنید. خطوط صاف مستقیم بین رنگ های متفاوت نیز یک ایده بسیار جالب در طراحی داخلی است که شکل های زیر به تکنیک های متفاوت را نشان می دهد. در عکس اول خطوط نقاشی شده کاملا مشخص هستند در صورتی که در مدل بالایی این خطوط کاملا محو هستند.