به مرور نیاز به فضای برای گردهمایی اعضای یک خانواده یا اعضای یک انجمن ویا سازمان احساس شد. اما اتاق نشیمن به شکل امروزی با زندگی یک خانواده در خانه جداگانه تشکیل شدو استفاده از اتاق نشیمن مبله در خانه اشراف کم کم به سوی خانه های عموم مردم گسترش یافت.

اشراف زادگان از اتاق نشیمن مبله برای استراحت وکناره گیری از مشغله روزانه استفاده می کردند وبا خواندن کتاب و اجرای موسیقی وبرخی فعالیت های دیگر از این فضا بهره می بردند. در آن دوران مبل های باسبک نئو گوتیک که پشتی آن به صورت کوهان شتر بود، مورد توجه قرار گرفت.

لازم به ذکر است که استفاده از فنر مارپیچ در مبلمان ، که مد  سال۱۸۵۰ بود، موجب راحتی بیشتر در مبلمان شد.