پادشاه توت از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳پیش از میلادسلطنت کرد ویازدهمین فرعون مصرکه در ۹ سالگی فرعون شد ودر ۱۹ سالگی فوت کرد.

با کشف جسد پادشاه توت ۶۵۰ وسیله اعم از تخت وصندلی وانواع گنجه وجعبه پراز سکه های طلا بدست آمد.

روی صندلی مخصوص پادشاه توت فرعون جوان مصرکنده کاری های به چشم میخورد، که نقش سر شیر دربالای پایه ها وپنجه شیر در پایین پایه ها دیده میشد.

این شیوه کنده کاری هنوز در مصر متداول است ودر مبلهای سلطنتی ودرباری استفاده می شود.