رنگ های مکمل (Complementary)

به دو رنگ مقابل با هم در چرخه رنگ، مکمل گفته می شود. همجواری رنگ های مکمل بیشترین نمود رنگی را برای هر دو رنگ به همراه دارد، به همین علت بهتر است نسبت حجم رنگ های مکمل و نحوه به کارگیری آن ها را با دقت بیشتری انجام داد.

رنگ های همسان (Analogous)

به سه رنگ مجاور با هم در چرخه رنگ نهایی گفته می شود. ترکیب رنگی حاصل از رنگ های همسان دارای هارمونی ملایم تر و چشم نوازی است و می توان با نسبت یک رنگ به عنوان غالب، دیگری به عنوان حامی و سومی در ترکیب با سیاه یا سفید، هر سه رنگ را در فضای داخلی به کار برد.

رنگ های سه گانه و یا مثلث متوازی الاضلاع (Triadic)

به سه رنگی که فاصله برابر با هم را در چرخه رنگ دارند می گویند. برای مثال یکی از رنگ های اصلی (قرمز، آبی و زرد) در این دسته قرار می گیرند. رنگ های سه گانه مانند رنگ های مکمل بسیار تند و پر انرژی هستند و باید توازن را در به کارگیری آن ها رعایت کرد.

رنگ های مکمل متساوی الساقین (Split-Complementary)

این ترکیب تعمیمی از رنگ های مکمل است اما به جای دو رنگ کنار هم، سه رنگ وجود دارد. در این ترکیب به جای یکی از رنگ های مکمل در یک سمت، دو رنگ مجاور آن جانشین می شود.

ترکیب رنگی مستطیل(Rectangle)

این ترکیب از ادغام دو دسته رنگ مکمل به دست می آید. چهار رنگ انتخابی ترکیب زیبایی دارند اما باید به توازن رنگ سرد و گرم در این ترکیب رنگی توجه داشت.

ترکیب رنگی مربع (Square)

این ترکیب مشابه مستطیل است و دارای دو دسته رنگ مکمل است. اما نکته مهم، فاصله برابر رنگ ها از هم در چرخه رنگ است که به صورت خودکار، توازن رنگ های سرد و گرم را حفظ می کند.

با توجه به موارد بالا، می توان یکی از ترکیب رنگ های مناسب با وسایل و فضای اتاق را در نظر گرفته و دکوراسیون داخلی تان را بر اساس آن ها تنظیم کنید.