امروزه بسیاری از خانواده ها در منازل استیجاری وافرادی زیادی هم  در خانه های موقت زندگی میکنند. دراین میان می توان به دانشجویان ویا کارمندانی که برای تحصیل و یا کار به شهرهای دیگر سفر می کنند، اشاره کرد. مسلما این افراد ترجیح می دهند که وسایل کمتری داشته باشدتا برای جابجای به مشکلی نداشته باشند.

بنابراین مبل های کار بردی وراحت وچند منظوره که سبک وجمع وجور بودن بیشتر طرفدار پیدا کرد.دراین میان مبل های که در داخل آنها فضای خالی وجود داشت ومیتوان از آن بجای گنجه استفاده کرد، وارد بازار شد و مورد اسقبال بسیاری قرار گرفت. این مبل ها به نام پاف مشهور بودندو معمولا در پایین تخت قرار می گرفتند.

این مبل ها از زمان عثمانی مد روز شد وبخاطر همین موضوع  به سبک عثمانی معروف گردید وگاهی از مبل های عثمانی برای میز هم استفاده می کردند وبا چسباندن آن به مبل تختخوابی راحت درست می‌شد.