امروزه تنش وپیچیدگی زندگی نسبت به گذشته بیشتر شده ،بنابراین نیاز به استراحت وراحتی بیشتر حس میشود. از سوی دیگر خانه های امروزه به بزرگی خانه ها در گذشته نیست. واین موضوع سبک دکوراسیونی را می طلبید که باوجود راحتی کمترین جا را اشغال کند.مسلمادر این خانه های کوچک گذاشتن  گنجه ، کتابخانه ، مبل و تخت مقدور نبود. پس نیاز های روز باعث دگر گونی در عرصه مبل شد. به همین دلیل امروزه شاهد انواع مبلمان چند منظوره هستیم.مبل های که با باز شدن تبدیل به تختخواب می شود، که به نام مبل های تختخواب شو مشهورند. در دوره جدید مبلمان ما شاهد مبل های که ترکیبی از مبل وگنجه یا مبل وکتابخانه یاحتی مبل ومیزهستند