در این سبک از ستون‌ها و قوس‌های فراوانی استفاده می‌شود. اصولاً از طیف رنگی زیادی استفاده می‌شود و این رنگ‌ها از رنگ‌های طبیعی زمین و خاک الهام گرفته شده‌اند.

عناصر اصلی سبک مدیترانه‌ای

استفاده از قوس‌ها و طاق در طراحی

استفاده از ستون‌های متعدد

دقت در جزییات و تزیینات مبلمان

استفاده از آجر

استفاده از کاشی

الهام‌گیری از زمین

مبلمان بزرگ

بالکن‌های داخلی

سقف‌های بلند

به کارگیری خطوط منحنی در طراحی