در صده ۱۶۰۰تا ۱۷۰۰ مبلمان از انگلستان به فرانسه تغییر کانال داد و همزمان با سلطنت لویی چهاردهم وپانزدهم این دو پادشاه فرانسه در صنعت مبل انقلابی بوجود آمد.در آن دوران بود که مبل راحتی وارد بازار شد. این دوران برعکس دوران قرون وسطی ،کاخ ها و منازل اشراف عرصه مد در زمینه مبلمان بود.با حمایتقرار گرفتن سازندگان مبل ،

بستری برای ابتکار ونوآوری آنها فراهم آمد .

مطمئنا همه ی ما در مورد صندلی لوئی چهاردهم شنیده ایم ونیمکت های دراز چوبی که نماد آن دوران بود. در دوره لوئی چهاردهم صنعت مبل شروع به رشد وپیشرفت کرد وچون نجیب زادگان در دربار بزرگ شاه گرد همایی داشتن،نیاز به مبلمان مناسب بیشتر حس شد.  نشستن نجبا با آن لباسهای فاخر روی مبل های کوچک وسخت بسیارمشکل بود از طرف دیگر پول فراوان نجیب زادگان و اشراف که خواستار جایی راحت برای نشستن بودند .فرصت خوبی برای کسب وکار ورونق در صنعت مبل شد.وسایلی هم چون کاناپه ها و مبل های راحتی در منازل متمولین ودرباریان خواستار زیادی پیدا کرد.

بعد ها به این نتیجه رسیدن که مبل میتواند در عین راحتی زیبا و شکیل باشد.به همین علت هنرمندان طراح با طراحی های زیبا وجالب مبلمان وارد عرصه شدند.

مبلمان هر خانه هویت ووضیعت مالی صاحبخانه را به نمایش می گذاشت وکم کم این

ایده ی مبلمان راحت از منازل اشراف به خانه توده های مردم راه یافت.