مدرنیسم یک تغییر جدی در عرصه هنر مبل سازی ایجاد کرد وطرح های پر نقش ونگار پیش از جنگ جهانی اول جای خود را به طرح های ساده دادو طرح های پر از کنده کاری به حداقل کاهش یافت.

ریزه کاری های بکار رفته به شکل حیوانات وبال فرشتگان جای خود را به اشکال هندسی وخطوط متحدالشکل دا د در آن زمان این گونه مبل ها مورد توجه خواص وعوام قرار گرفت و مبل های بدون نقش ونگار وبسیار ساده در بازار رایج شد.

این تحول تنها در صعنعت مبل نبود بلکه در موسیقی، نقاشی، ادبیات  ومعماری نیز دیده شد.