مشاوره

خانم ترانه مجتبایی

پست الکترونیکی :  ()

سوابق حرفه ای

فعالیت در شرکت مهندسین مشاور هرم پی
فعالیت در شهرداری منطقه ۱۲
دارای پروانه ی نظام مهندسی اجرا
دارای پروانه ی نظام مهندسی نظارت
دارای پروانه ی نظام مهندسی طراحی
دارای مدرک بین المللی طراحی داخلی
مشاوره آزمون نظام مهندسی در آکادمی چلیپا
همکاری با مرکز فنی حرفه ای شماره ۲ شهید سهی مدرس HSE

سوابق علمی- پژوهشی

ارائه مقالات

طراحی مسیرهای دوچرخه، نیاز ضروری شهرهای بزرگ

همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

پیاده راه، شهروندان و مدیریت شهری

همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

حمل و نقل، فرهنگ، آموزش

دومین همایش مناسب سازی محیط شهری

بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت پارک شهری در مقایسه تطبیقی پارک شهر و پارک نیاوران

کنگره ی بین المللی عمران و توسعه ی شهری دانشگاه شهید بهشتی

احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن درپارک مینا واقع در منطقه  ۱۸ تهران

کنگره ی بین المللی مالزی

مولف کتاب سری نگاه برتر به آزمون نظام مهندسی

مولف کتاب منطق طراحی

مولف کتاب لغات کاربردی زبان انگلیسی